Quantcast
Objednávky na svatební šaty ještě přijímáme s termínem dodání od srpna a později.

Obchodní podmínky

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Provozovatelem internetového obchodu „MiaBella“, je:

Attila Izsák
Na Skále 217
251 62 Svojetice
IČO: 04098986

Vedená u Městského úřadu v Říčanech, sp.značka: 27322/2015-MURI/OOŽÚ/1089

1.2 Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „Všeobecné podmínky“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavírané, resp. uzavřené mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího (dále jen „Kupní smlouva“).
1.3 Internetový obchod je Prodávajícím provozován na internetové adrese www.miabella.cz (dále jen „Portál“).
1.4 Všeobecné podmínky, jakož i veškerá další informace tak, jak jsou specifikovány příslušnými právními předpisy jsou umístěny na Portále.

 

2. KUPNÍ SMLOUVA

2.1 Předmětem Kupní smlouvy je zhotovení a / nebo dodávka denních šatů, společenských šatů a doplňků tak, jak jsou blíže specifikovány v rámci Portálu (dále jen „Zboží“).
2.2 Řádně vyplněná a prostřednictvím Portálu odeslaná objednávka Kupujícího je závazným návrhem na uzavření Kupní smlouvy s Prodávajícím, přičemž Kupující je svým návrhem na uzavření Kupní smlouvy vázán. Kupující provádí objednávku prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě, nebo vyplněním objednávkového formuláře bez registrace. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaj, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko Odeslat objednávku. 
2.3 Kupující odesláním své objednávky potvrzuje:
(a) že se seznámil s obsahem Portálu, a to minimálně v rozsahu stanoveném v § 53 odst. 4 zákona č.40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “Občanský zákoník“);
(b) že se seznámil s těmito Všeobecnými podmínkami a že s nimi souhlasí.
2.4 Prodávající potvrdí Kupujícímu neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 53 odst. 5 Občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím v objednávce, přičemž okamžikem odeslání akceptace se považuje Kupní smlouva za platně uzavřenou. V rámci potvrzení objednávky bude Kupujícímu zároveň potvrzena výše kupní ceny, číslo účtu a variabilní symbol platby pro účely úhrady Zálohy na kupní cenu.
2.5 Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím se stane účinnou:
  a) v případě objednávky šatů na zakázku a v případě objednání společenských šatů - v okamžiku přijetí zálohy na kupní cenu v minimální výši 50% kupní ceny na účet Prodávajícího. Pro platby z České republiky číslo účtu: 2600848098 / 2010 vedeného u FIO Banka a.s. Pro platby ze Slovenska číslo účtu vo formátu IBAN: SK46 7500 0000 0040 2316 4137 vedeného u ČSOB a.s. (dále jen „Záloha“). Kupující je povinen označit platbu uvedením variabilního symbolu platby, který je totožný s číslem objednávky.
  b) v případě zboží skladem, v okamžiku potvrzení objednávky prodávajícím. na účet Prodávajícího, číslo účtu: 2600848098 / 2010 vedeného u FIO Banka a.s. Pro platby ze Slovenska číslo účtu vo formátu IBAN: SK46 7500 0000 0040 2316 4137 vedeného u ČSOB a.s. (dále jen „Záloha“). Kupující je povinen označit platbu uvedením variabilního symbolu platby, který je totožný s číslem objednávky.
2.6 Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.
2.7 Objednávka Kupujícího je po svém doručení Prodávajícímu jako návrh na uzavření Kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence.
2.8 Kupující má v rámci Portálu možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před odesláním objednávky.
2.9 Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese Kupující.
2.10 Kupující odesláním své objednávky v rámci Portálu prohlašuje a zaručuje, že je srozuměn s postupem a mechanismem uzavření Kupní smlouvy, jakož i všemi právy a povinnostmi z takového právního úkonu vyplývajících či jinak souvisejících.


3. CENY A POPLATKY

3.1 Portál obsahuje seznam Zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji.
3.2 Ceny nabízeného Zboží jsou uvedeny včetně všech souvisejících poplatků a nákladů spojených s balením. Ceny dopravy jsou uvedené v sekci Cena dopravy. Prodávající je plátce DPH.
3.3 Nabídka prodeje Zboží a ceny tohoto Zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány na Portálu.
3.4 Ustanovením tohoto článku není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.
3.5 Akční ceny platí do vyprodání zásob nebo po dobu časově určenou.


4. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

4.1 Kupující má právo odstoupit od Kupní smlouvy bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku připsání Zálohy na účet Prodávajícího ve smyslu odstavce 2.5 těchto Všeobecných podmínek.
4.2 Kupující má právo dále odstoupit od Kupní smlouvy do čtrnácti (14) dnů od převzetí Zboží bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce. V případě, že Kupujícímu nebyly předány informace dle § 53 odstavců 4 a 6 Občanského zákoníku činí tato lhůta pro odstoupení tři (3) měsíce od převzetí Zboží. Jestliže však jsou informace řádně předány v jejím průběhu, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a počíná od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní.
4.3 Kupující není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy podle předchozího odstavce 4.2 v případě, že Zboží bylo upraveno podle přání, nebo na míru Kupujícího nebo pro jeho osobu (jiná než konfekční velikost uvedená u každého produktu), jakož i Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.
4.4 Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu prokazatelně doručeno, a to na adresu provozovny Prodávajícího Na Skále 217, 251 62 Svojetice, či na adresu elektronické pošty Prodávajícího info@miabella.cz.
4.5. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 7 pracovních dnů od odeslání odstoupení od Kupní smlouvy Prodávajícímu. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené, neopotřebené, nenaparfemované, zbytečně nemačkané a, je-li to možné, v původním obalu. Do balíku je potřebné přidat kopii původního dokladu s číslem účtu pro vrácení kupní ceny za vrácené zboží (při GoPay platbě, vrácení poběhne na stejný účet odkud byla platba realizována).
4.6. Ve lhůtě sedm (7) dnů od vrácení zboží Kupujícím dle čl. 4.5. Kupní smlouvy je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
4.7. V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 4.2., vrátí Prodávající poskytnuté plnění Kupujícím do sesmi (7) dnů od skončení lhůty na přezkoumání zboží dle čl. 4.6 Kupní smlouvy, nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícímu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.   


5. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU

5.1 Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že Zboží je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.
5.2 Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že Zboží má jakost a užitné vlastnosti Kupní smlouvou požadované, Prodávajícím popisované, nebo na základě prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití Zboží uvádí nebo pro který se Zboží obvykle používá.
5.3 V případě, že Zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen "Rozpor s Kupní smlouvou"), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu Zboží uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny Zboží nebo od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím Zboží o Rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo Rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil.
5.4 Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí Zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. 


6. PLATEBNÍ PODMÍNKY A DODÁNÍ ZBOŽÍ

6.1 Kupující je po uzavření Kupní smlouvy povinen složit v souladu s odstavcem 2.5 Všeobecných podmínek Zálohu.
6.2 Kupující je povinen uhradit Zálohu nejpozději do 14 dnů od data uzavření Kupní smlouvy. Po tutu dobu zůstává cena za Zboží v platnosti. V případě, že Kupující neuhradí Zálohu ve lhůtě stanovené těmito Všeobecnými podmínkami, Kupní smlouva se ruší (ex tunc).
6.3 Prodávající se zavazuje dodat Zboží ve lhůtě přiměřené povaze a složitosti zhotovení Zboží, nejpozději však do 30 dnů od okamžiku přijetí Zálohy nebo do lhůty uvedené u jednotlivých produktů (tato lhůta běží od upřesnění mír u produktů, kde Prodávající vyžaduje taková informace).
6.4 Expedice a dodání Zboží probíhá na dohodnutou a závaznou dodací adresu Kupujícího uvedenou v objednávce pokud se Prodávající nedohodne s Kupujícím písemně jinak.
6.5 Pokud by došlo ke změně dodací adresy, je Kupující povinen neprodleně písemně informovat Prodávajícího o této skutečnosti.
6.6 Kupující je povinen Zboží převzít. V případě, že si Kupující Zboží nepřevezme, zavazuje se uhradit Prodávajícímu veškeré náklady, účelně vynaložené s opětovným zasláním Zboží Kupujícímu.
6.7 Kupující je povinen zkontrolovat při přebírání Zboží stav obalu zásilky. Pokud zásilka vykazuje vady, je kupující povinen rozbalit ji pouze v přítomnosti pracovníka doručovatele a sepsat s ním o prohlídce písemný protokol podepsaný oběma stranami a tento kdykoliv na požádání Prodávajícímu předložit. O poškození zásilky je Kupující povinen Prodávajícího neprodleně informovat.
6.8 V případě, že Kupující poruší ustanovení předchozího odstavce 6.7, je Prodávající oprávněn odmítnout pozdější reklamaci Kupujícího.
6.9 Vlastnictví ke Zboží přechází na Kupujícího okamžikem jeho převzetí a zaplacení celé kupní ceny.
6.10 Daňová doklad vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo je přiložen k dodávanému zboží.


7. ZÁRUKA A REKLAMACE

7.1 Záruka začíná běžet dnem převzetí Zboží Kupujícím, přičemž na Zboží je poskytována záruka 24 měsíců.
7.2 Prodejce odpovídá za všechny vady výrobku, které má Zboží při převzetí Kupujícím nebo které se objeví v průběhu záruční doby.
7.3 Záruka se nevztahuje na vady způsobené
(a) neodborným či nešetrným zacházením se Zbožím;
(b) mechanickým poškozením Zboží;
(c) použitím, které je v rozporu s návodem k použití Zboží,
(d) použitím, které je v rozporu obvyklým způsobem použití Zboží;
(e) poškozením Zboží vnějšími vlivy;
(f) poškozením Zboží nadměrným zatěžováním nebo opotřebením.
7.4 Reklamaci je Kupující povinen uplatnit u Prodávajícího s přesným popisem vady, příčinou a okamžikem jejího vzniku, a to písemně na adresu místa podnikání Prodávajícího.
7.5 K reklamaci je Kupující povinen připojit kopii dokladu o koupi Zboží a kontakt na Kupujícího.
7.6 Reklamační protokol (potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace) a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje) je zaslán kupujícímu na kontakt uvedený v rámci reklamace.
7.7 Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne písemně jinak.
7.8 Prodávající Kupujícímu vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy Zboží a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
7.9 V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu nákladů spojených s reklamací (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného Zboží).


8. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJÚ

8.1 Pro uzavření Kupní smlouvy je Kupující povinen poskytnout Prodávajícímu údaje, požadované při vyřizování objednávky v rámci Portálu.
8.2 Kupující uzavřením Kupní smlouvy potvrzuje, že takto poskytnuté údaje jsou pravdivé, přesné a souhlasí s jejich zpracováním Prodávajícím v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů v rozsahu specifikovaném Kupní smlouvou a/nebo těmito Všeobecnými podmínkami.
8.3 Veškeré osobní údaje, které jsou Prodávajícímu sděleny, nebudou bez souhlasu Kupujícího poskytnuty třetím osobám ani jiným subjektům a bude s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Kupující může kdykoliv požádat o jejich změnu či vymazání. Své údaje může Kupující měnit na internetových stránkách www.miabella.cz v sekci „Váš účet“, případně e-mailem na info@miabella.cz.
8.4 Kupující ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, dává Prodávajícímu souhlas k tomu, aby zpracovával osobní údaje o Kupujícím za účelem jejich využití:
(a) při dodávce Zboží Kupujícímu a při úkonech s tím souvisejících;
(b) při Zboží Kupujícímu a při úkonech s tím souvisejících;
(c) při vymáhání kupní ceny za Zboží a jiných plnění a při úkonech s tím souvisejících;
8.5 Souhlas Kupující se vztahuje na osobní údaje Kupujícího uvedené v této Smlouvě, jakož i na ty, které budou Kupujícím Prodávajícímu sděleny v průběhu trvání závazkového vztahu a v souvislosti s ním.
8.6 Tento souhlas uděluje Kupující Prodávajícímu na dobu neurčitou.
8.7 Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že byl Prodávajícím informován o svých právech týkajících se přístupu k osobním údajům poskytnutým Prodávajícímu, tj. svého práva na informace o zpracování svých osobních údajů, jakož i práva na opravu osobních údajů a dále svého práva požadovat při splnění zákonem stanovených podmínek od Prodávajícímu vysvětlení a odstranění případného závadného stavu, a to zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů.
8.8 Kupující je oprávněn obrátit se svým podnětem přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
8.9 Kupující byl rovněž Prodávajícím informován, že poskytnutí výše uvedených osobních údajů je dobrovolné.
8.10 Kupující bere výslovně na vědomí, že bez poskytnutí uvedených údajů by nebylo vyřízení objednávky a zaslání Zboží možné a Prodávající by Kupní smlouvu s Kupujícím neuzavřel.


9. ZÁKAZNÍCKÝ ÚČET

9.1 Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.
9.2 Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
9.3 Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
9.4 Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
9.5 Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
9.6 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.


10. ZÁVĚREČNÉ UJEDNÁNÍ

9.1 Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást Kupní smlouvy.
9.2 V případě rozporů mezi ujednáními Smlouvy a těchto Všeobecných podmínek je rozhodující ujednání Kupní smlouvy.
9.3 Tyto Všeobecné podmínky umožňují Kupujícímu jejich archivaci a reprodukci.
9.4. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@miabella.cz Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.
9.5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
9.6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
9.7. Smluvní strany se zavazují případné rozpory ve vzájemných vztazích řešit dohodou. Nepodaří-li se jejich rozpory vyřešit mimosoudně, vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
9.8. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
9.9. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedenou v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.
9.10 Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
9.11 Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.


Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 24.5.2018